Kabar Baik dari Batam

Headline

1 min read

𝑌𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑢𝑛𝑔𝑘𝑖𝑛𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑚𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑓𝑎𝑡𝑛𝑦𝑎 𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛, 𝑚𝑎𝑘𝑎 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 𝑑𝑖𝑏𝑎𝑤𝑎 𝑘𝑒 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑖𝑙𝑎𝑛….