#ansar

Kabar Baik dari Batam

#ansar

1 min read

𝑆𝑒𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑖𝑙𝑔𝑢𝑏 𝐾𝑒𝑝𝑟𝑖 𝑘𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛/𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑠𝑒-𝐾𝑒𝑝𝑟𝑖, 𝐴𝑀𝐴𝑁 𝑢𝑛𝑔𝑔𝑢𝑙 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑟𝑎𝑖ℎ𝑎𝑛 308.553 𝑠𝑢𝑎𝑟𝑎 (39,97%),…