Kabar Baik dari Batam

#Pramuka

2 min read

“𝐾𝑒𝑛𝑎𝑝𝑎 𝑃𝑟𝑎𝑚𝑢𝑘𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑖ℎ 𝑒𝑘𝑠𝑖𝑠? 𝐾𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑃𝑟𝑎𝑚𝑢𝑘𝑎 𝑏𝑖𝑠𝑎 𝑚𝑒𝑙𝑎ℎ𝑖𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔-𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑔𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏…” SEKRETARIS Daerah…